OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

12.04.2016
Obchodní podmínky
Zakázkové produkty s.r.o.
Nerudova 1190/3, 674 01 Trebíč, IČ: 04849167, DIČ: CZ04849167
Registrace Spisová značka 92243 C, Krajský soud v Brně.

1) Obecné

a) Kupující vytvořením objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito odchodným podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firma Zakázkové produkty s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.
b) Pokud není mezi účastníky sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky vyhotovené na stránce https://www.zp.cool. Spotřební materiál neplní charakter ochranných pomůcek.

2) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje (texty, poznámky, ….) obsažené na stránkách https://www.zp.cool, katalozích, prospektech, CD nosičích a jiných formulářích jsou nezávazné údaje, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Běžné tolerance jsou 5% (rozměrové, délkové, množstevní, dovolená množstevní odchylka při odběru celých balení, ….)
Zakázkové produkty s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
– zboží bez závad v souladu se specifikacemi prodávajícího nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
– vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na příslušném území
– vyhraněné zboží (produkty s el. systémy, …) vybavené návody k obsluze, záručními listy.

3) Místo plnění

Místem plnění je prodejní místo prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupující je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.Kupující musí předem informovat prodávajícího o této skutečnosti a musí být v době odběru v telefonické dostupnosti pro případné ověření zmocnění. Prodávající má právo v případě pochybností odmítnout vydat zboží zplnomocněné osobě a případné náklady takto vzniklé plně hradí kupující (dopravní náklady, skladné, manipulační, …)

4) Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem určených údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v některých, zejména cenově náročnějších případech vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například telefonicky či písemně. Pokud odmítne prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Pokud je mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podpisu smlouvy, resp. jednostranně nabídnuté prodávajícím po uzavření smlouvy, resp. po registraci a následném přidělený individuálního zvýhodněného ceníkem na https://www.zp.cool.
e) Zboží je rezervováno pro odběratele jenom v případu úhrady zálohou převodem či hotově, dobírkou, platební kartou, online platebním terminálem nebo osobním odběrem na provozovně. V případu platby zálohovou fakturou není možné garantovat skladovou dostupnost objednaného zboží v období mezi objedáním a připsaním úhrady zálohové faktury na účet dodavatele, zboží teda není rezervováno pro odběratele.

5) Cena a platba

Ceny uvedené na WWW stránkách Zakázkové produkty s.r.o. https://www.zp.cool jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou orientační a nezávazné. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, ke změnám výrobním, technologickým, tvarovým, rozměrovým, inovačním, … ke změnám cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. Kupní cena bude považována za zaplacenou zaplacením celé kupní ceny za dodané zboží na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební doby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodloužení z hodnoty v čas nezaplacené částky ve výši 0,5% za každý den prodloužení. Prodávající si vyhrazuje uplatnit vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavena na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Aktuální ceník dopravy je zveřejnění na https://www.zp.cool. V případě požadavku odběratele na vyskladnění i nekompletní objednávky, je doprava účtována pro každou zásilku samostatně. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatnou dopravu do 48 hod. od vyskladnění zboží při objednávce nad limit určený prodávajícím u dané dopravy. Bezplatná doprava neplatí pro nadměrný materiál, zboží delší než 3m, zboží na objednávku (neskladové položky, atypy, …). Pro stálé zákazníky je možné tento limit změnit vzájemnou dohodou. Při platbě kreditní resp. debetní kartou si prodávající vyhrazuje právo na navýšení ceny z důvodu bankovních poplatků.

6) Dodací lhůta, dopravní podmínky, poštovné, balné

Dodací lhůta začíná běžet od následujícího dne po obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou potřebné pro vyřízení dodávky. V případe platby zálohovou fakturou je zboží expedováno po přijetí úhrady na účet dodavatele. V případě, že zboží je na skladě a kupující nevyžaduje dodatečné požadavky (např. balení, povrchovou úpravu, dělení materiálu, ….), prodávající jej vyexpeduje obvykle do 48 hodin dopravci, který následně garantuje dodání zboží do 48 hodin během prac. dne kupujícímu. Pro nadměrné produkty, materiál a zboží delší než 3m je termín dodání dohodou, obvykle do 10 prac. dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, pokud zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. výpadek výroby zpoždění dodavatele, ….). Pokud se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané skladové zboží v běžném množství nebude na skladě nebo jej nebude možné dodat do 5 prac. dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání se slevou z maloobchodní ceny, resp. nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za plněnou včas, jestliže zboží bude připraveno na místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Pokud není prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat skladové zboží odběrateli (dodat k přepravě k prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečných prodlev veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně jejich oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku. Zboží, které je posíláno kupujícímu musí být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Za tuto službu – balení a manipulační náleží prodávajícímu odměna ve výši uvedené v objednávce.

7) Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle první věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě kreditu, příp. zápočtem. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. V případech kdy je zboží svou povahou zakázkově vyrobeno, upraveno či jinak dodáno na míru, bude spotřebiteli vrácena hodnota za zboží v zůstatkové hodnotě po odečtu nákladů spojených s realizací takového zboží. Výše vrácené částky bude stanovena individuálně.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu.

8) Záruka, servis

Záruční doba začíná plynout ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, když není pro dané zboží určený jiný záruční termín. Na zboží ošetřené základní vrstvou barvy a na plochy bez povrchové úpravy se záruka na povrchovou úpravu nevztahuje.
Když jsou součástí dodávky také skleněné části, prodávající garantuje jejich jednotnou barevnost jen při dodávce v jednom (společném termínu). Při více etapové dodávce, resp. výměně, tak i při reklamaci skla může dojít k barevným odchylkám, které kupující akceptuje. Záruka u skleněných částí se nevztahuje na celistvost zabudovaných skel, které sou poškozené mechanicky, zlou statikou stavby (“sedáním” stavby), nedodržením návodu na údržbu, nezrealizováním úprav a doporučení, které by předcházeli jeho poškození.
Záruka se může zkrátit, resp. prodávající neuzná reklamaci, když kupující nebo uživatel zboží, neudržoval zboží podle pokynů prodávajícího, nedodržel správně informace a údaje /například skladbu, stabilitu kotvícího podkladu, …../, nedodržel dohodnuté podmínky /stavební rozměry, realizace před dohodnutými úpravami, změnil nebo rozšířil účel používání díla nebo částí, …).
Když kupující zjistí při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti nahlásit a sepsat s přepravcem protokol. Hlášení o vadě sepsat písemně a odeslat elektronickou nebo písemnou formou prodávajícímu, bez zbytečného zdržování.
Reklamace se řídí reklamačním řádem a prodávající je povinen vybavit reklamaci do 30 dní ode dne jejího doručení. V případech kdy je předmětem reklamace zboží, které je importováno ze zahraničí je lhůta na vybavení reklamace nejvíce 60 dní ode dne přijetí. Kupující zašle vadné zboží na reklamaci přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.  Reklamované zboží je zpětně odesláno kupujícímu smluvním přepravcem. Při neodůvodněné reklamaci je zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s reklamací zboží. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): Mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

9)    Ochrana osobních dat a upozornění na použití souborů “cookie”

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“, „Odeslat“, „Zaplatit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.
Tato webová stránka používá soubory “cookie” pro zlepšení zkušeností uživatelů s touto webovou stránkou a zabezpečení svého efektivního chodu. Soubory “cookie” obsahují malé množství informací a stahují se do vašeho počítače nebo jiného zařízení prostřednictvím serveru webové stránky. Váš webový prohlížeč pak pošle tyto soubory “cookie” zpět na webovou stránku při každé příští návštěvě, aby vás dokázala identifikovat a zapamatovat si Vaše uživatelské preference. Při každém použití této webové stránky se mohou získávat informace použitím souborů “cookie” a jiných technologií. Používáním této stránky souhlasíte s používáním souborů “cookies” na našich stránkách, jak je to popsáno v tomto upozornění. Máte možnost vymazat všechny soubory cookie uložené ve vašem počítači a rovněž můžete všechny prohlížeče nastavit tak, aby zablokovaly jejich tvorbu a ukládání. V takovém případě však budete nuceni manuálně přestavovat Vaše nastavení při každé návštěvě této stránky.

10) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (pokud je písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Při odeslání objednávky po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je platné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již dodanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, pokud není prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující v době stanovené k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se ve smyslu obchodního zákona dohodli, že pokud není podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Výklad pojmů, vysvětlivky:

 A) Dostupnost zboží
Nezávazně se dá dostupnost zboží určit z https://www.zp.cool (zasláním poptávky, kliknutím na konkrétní zboží), resp. v tištěných materiálech. Nabídka je platná týden a obsahuje veškeré další informace (platební, dodací podmínky, ……..). Dodací termín lze změnit na základě dohody příplatků resp. slev.
 B) Vyobrazení a označení zboží v katalozích
– Skutečnou velikost zboží je nutno posuzovat podle rozměrů.
– Každé zboží se jednoznačně identifikuje katalogovým číslem, které je nutné uvádět v objednávce, poptávce na cenu (předejdeme tak možným nedorozuměním).
– Materiál a povrchová úprava zboží je obvykle obsažena v detailu produktu.
 C) Měrné jednotky, tolerance
– Pokud není uvedeno jinak zboží se dodává v kusech. Některý zboží může být dodáváno v sestavách, v kg, metrech, běžných metrech.
– běžné tolerance jsou + – 5% (rozměrové, množstevní: dovolená odchylka při baleních, …).

– dodavatel si vyhrazuje právo ke změnám výrobním, technologickým, tvarovým, rozměrovým, …

Vyobrazení zboží v některých případech může být ilustrativní. Všechny tyto změny budou aktualizovány na https://www.zp.cool, a proto může dojít k rozdílům v dříve tištěných propagačních materiálů.